Foreldres medvirkning

Samarbeidet mellom foreldre/foresatte og barnehagen er fundamentet i vårt arbeid i barnehagen. Da dere kjenner barnet deres best, blir dette samarbeidet en forutsetning for at barnehagen kan bygge sin virksomhet på barnas erfaringer og livsvilkår.
 
Samarbeidet kan deles i to; formelt og uformelt samarbeid. Den formelle delen består av et foreldremøte og to foreldresamtaler. Den uformelle delen av samarbeidet er den daglige kontakten mellom foreldre/foresatte og personalet i barnehagen. Ved bringe- og hentesituasjonen er det viktig at dere gir beskjeder og informasjon om barnet til en av de ansatte. Barnehagen, sett med våre øyne, er et supplement til dere foreldre i oppdragerrollen. Vi er derfor avhengig av tilbakemeldinger om hva dere ønsker og forventer av oss!

Nyttig linker:

Hva skal barnet ha på seg i de forskjellige årstidene?
Når må barnet være hjemme fra barnehagen?
Barnehage.no